38-Barlow-Lounge-Sofa.jpg
38-Barlow-Lounge-Sofa.jpg 38-Barlow-Lounge-Sofa.jpg_product

Barlow Lounge Sofa


Product Details
  • NameBARLOW LOUNGE (Sofa)
  • WickerStraw Koboo
  • CushionCopacobana 182
  • SizeH80 W163 D83
  • C’40108
  • CBM0.555