22_Santana.jpg

Santana


Product Details
  • Name Santana
  • Wicker
  • Cushion
  • Size H82 W78 D195
  • C’40 60
  • CBM 1.000