5_Love-Seat-with-Canopy.jpg

Love Seat with Canopy


Product Details
  • Name Love Seat with Canopy
  • Wicker
  • Cushion
  • Size H65 W@221 D219
  • C’40 22
  • CBM 2.727